BATMAN SASON İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programı

Sözleşmeli Aday Öğretmenlerin  Yetiştirme Programı
Sözleşmeli Aday Öğretmenlerin  Yetiştirme Programı

 

 

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 52499748-774.01.02-E.11815702 04.08.2017
Konu : Sözleşmeli Aday Öğretmenlerin
           Yetiştirme Programı

..............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
.....................................MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              

İlgi    :Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün  
               03/08/2017 tarih ve 11771868 sayılı yazısı. 

          Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli aday öğretmenlerin yetiştirme programı ile ilgili ilgi yazısı ve ekleri ekte gönderilmiş olup, yazı doğrultusunda hareket edilmesi, seminere katılacak aday öğretmenlere tebliğ edilerek seminere katılmalarının sağlanması, adaylık sürecindeki faaliyetlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgileriniz ve gereğini rica ederim.
 

                                                                                                                                                                        Mahmut KURTARAN
                                                                                                                                                                                 Vali a.
                                                                                                                                                                   İl Milli Eğitim Müdürü


Ekler                             :
İl yazı ve Ekleri


Dağıtım                         :
5İlçe Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Merkeze Bağlı Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine  

 

 

 

 

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 43501582-774.01.01-E.11771868 03.08.2017
Konu :  Sözleşmeli Aday Öğretmenlerin
            Yetiştirme Programı

 

.......................... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)


İlgi   : a) 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer                    Değiştirme Yönetmeliği.
b) 02.03.2016 tarihli ve 4227763-10.04-E.2456947 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe        giren Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge.
c) 03.08.2016 tarihli 29790 sayılı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik
           ç) 12.10.2016 tarihli 43501582-774-E.11237687 sayılı Makam Oluru.
           d) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü´nün 24.07.2017 tarih ve 11166003 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca 20.125 sözleşmeli öğretmen ataması 19.07.2017 tarihinde yapılmıştır. Atanan sözleşmeli öğretmenlerin adaylık süreci 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan ilgi (a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.
Ataması yapılan sözleşmeli aday öğretmenlerin adaylık eğitimlerini atandıkları okul/kurumlarda ilgi (b) Yönerge doğrultusunda sınıflarında derse girerek tamamlayacaklardır.
Eğitimlere, 19 Temmuz 2017 tarihinde ataması yapılan ve göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler,  bu tarihten önce ataması yapılan ve göreve başlayanlardan daha önce  adaylık eğitimine katılmayanlar ile  adaylık eğitimleri eksik kalan aday öğretmenler  katılacaktır.
Aday Öğretmen Yetiştirme Programında güncelleme yapılmış olup; yetiştirme sürecine dahil olan aday öğretmenlerin (sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan/yapılacak olan ve ilgi (c) Yönetmeliğe tabi olanlar dahil) atandıkları okul/kurumlarda bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevlerini yerine getirmeleri ve güncellenen eğitim programı doğrultusunda eğitime alınması ilgi (ç) makam oluru ile uygun görülmüştür.
Bu kapsamda;
Sözleşmeli olarak atanan aday öğretmenlere EK-l´de yer alan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı (654 saat) uygulanacaktır.
Sözleşmeli olarak atanan ve özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılan aday öğretmenlere EK-2´de yer alan Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyum Programı (312 saat) uygulanacaktır.
Göreve yeni başlayan aday öğretmenler 15-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında 78 saat eğitime katılacaklardır. Bu süreçte adaylar EK-1 ve EK-2´de yer alan Okul Dışı Faaliyetler kapsamında "Şehir Kimliğini Tanıma" (18 saat) ve Hizmetiçi Eğitim Kapsamında "Anadolu´da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları" Seminerini (60 saat) tamamlayacaklardır. 60 saatlik bu programın 18 saatlik A kısmı tüm okullarda ortak uygulanacak, kalan 42 saatin (B1) başlıklı kısmı Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerin sosyal hayatta yoğun olarak kullanıldığı illerde uygulanacaktır. B1 kısmının uygulanmasına gerek olmayan illerde ise programın B2 kısmında yer alan toplam on (10) konu içerisinden Valiliklerce ihtiyaca göre belirlenecek 42 saatlik eğitim verilecektir.
Tüm aday öğretmenler, 05-15 Eylül 2017 tarihleri arasında atandıkları okulda yapılacak olan mesleki çalışmalara da katılacaklardır. Adaylar, bu tarihlerde okullarında yürütülen mesleki çalışmalar dışında ayrıca günde 4 (dört) saat olmak üzere  EK-1 ve EK-2´de yer alan başlıklardaki faaliyetlerden illerce belirlenecek toplam 36 saatlik faaliyete katılacaklardır.
Aday öğretmen yetiştirme programının kalan kısımları 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlangıcı 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle Valiliklerce belirlenecek takvim çerçevesinde uygulanacaktır.
Ataması yapılan ancak göreve geç başlayan sözleşmeli öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programı Valiliklerce belirlenecek takvim çerçevesinde uygulanacaktır.
Yetiştirme sürecinde bulunan aday öğretmen günde 8 saat görevde olacak, ders ve diğer görevleri dışındaki sürede adaylık eğitimiyle ilgili faaliyetlerini sürdürecektir. Bu sürede aday öğretmene fiili olarak girmiş olduğu dersler dışında, yetiştirme süreci kapsamındaki faaliyetler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Bu süreçle ilgili faaliyetler, ilgi (ç) makam oluruyla değişiklik yapılan hususlar hariç, ilgi (b) Yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
Sözleşmeli aday öğretmenler “ders planlama, hazırlık ve değerlendirme” faaliyeti ile “ders uygulaması’ faaliyetini eğitim öğretim döneminde fiilen girdikleri derslerde ve bu derslere hazırlık safhasında gerçekleştireceklerdir.
İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri, programın uygulanmasında çevre şartlarını ve eğitim imkânlarını dikkate alarak okul dışı faaliyetlerin, faaliyetin özelliğine göre hafta içi ve hafta sonu uygun görülen gün ve saatlerde uygulanmasını sağlayacaktır.
Rehberlik Araştırma Merkezlerine atanan aday öğretmenler izleme ve uygulama faaliyetlerini bu kurumlarda gerçekleştireceklerdir.
Bakanlıkça hazırlanan ve aday öğretmen yetiştirme sürecinde adayların ve danışmanların doldurması gereken formlar, okullar ve danışman öğretmenler tarafından kendi okul, sınıf ve çevre şartlarına göre uyarlanarak kullanılabilecektir.
Aday Öğretmen Yetiştirme sürecine tabi tüm öğretmenler hizmetiçi eğitim faaliyetlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. Aday Öğretmenler yasal mazeretleri nedeniyle katılamadıkları hizmetiçi eğitim faaliyetlerini il milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek telafi programı kapsamında tamamlayacaklardır.
Hizmetiçi eğitim programının toplam süresinde değişiklik yapılamaz. Ancak Milli Eğitim Müdürlükleri yerel şartlara ve ihtiyaçlara göre (ders saatleri, konuşmacı ve eğitimcilerin uygunluk durumu vb. sebeplerle) gerektiğinde program bütünlüğü içerisinde program ve konular arasında yer ve saat değişikliği yapabilecektir.
Sözleşmeli aday öğretmenlere danışmanlık yapacak öğretmenlerin belirlenmesinde ilgi (b) Yönergenin 11. maddesinde belirtilen kriterlere uygun danışman öğretmen bulunamaması halinde; Yönergede belirtilen kriterler doğrultusunda öncelikle yakın branştan ve hizmet süresi 10 yıla yakın olan öğretmenler arasından, yoksa farklı branşlardan ve adaylığı kaldırılmış olmak şartıyla diğer öğretmenler arasından adayın durumuna en uygun danışman öğretmen belirlenebilecektir.
Yetiştirme Programı çerçevesinde  aday öğretmenler için EK-3´de yer alan formlar (1-2-3-4-5-6-7-) kullanılacaktır. Yapılan çalışmalara ait diğer belge ve materyallerle birlikte bu formların bir nüshası aday öğretmenin özlük dosyasında saklanacak, bir nüshası ise aday öğretmenin performans değerlendirme sürecinde kullanılmak ve sözlü sınavda yanında bulundurmak üzere  hazırlayacağı kişisel ve mesleki gelişim dosyasına  konmak üzere aday öğretmene verilecektir. Her aday için MEBBİS´de yer alan "Aday Performans Modülüne" veri girişi yapılacaktır.
    Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılan öğretmenler için ise EK-3, Form (8-9-10-11-12) kullanılacak olup, okul müdürü tarafından imzalanarak ilgili öğretmenin özlük dosyasında arşivlenecektir. MEBBİS Aday Performans Modülüne veri girişi yapılmayacaktır.
17-Aday öğretmenlere yönelik uygulanan; Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ile Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyum Programının yapılıp yapılmadığının takibi okul/kurum müdürü tarafından yapılacak olup programın yürütülmesinden il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.
18-Tüm Valiliklerce  aday öğretmenlere  bu talimat kapsamında düzenlenecek   180 saatlik hizmetiçi  eğitim faaliyetlerinin  bitiminde EK-7 Değerlendirme Formu (İl Raporu) doldurulacak ve en geç bir (1) hafta içerisinde  Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 

Yukarıdaki hususların dikkate alınarak adaylık sürecindeki faaliyetlerin uygulanmasında  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.


                                                                                                                                                                        Doç. Dr. Semih AKTEKİN
                                                                                                                                                                                     B akan a.
                                                                                                                                                                                    Genel Müdür

 

 

EKLER:
EK-1 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı (13 sayfa)
EK-2 Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan
          Öğretmenlerin Uyum Programı (12 sayfa)
EK-3 Formlar (12 adet)
EK-4 Örnek Film Listesi (1 sayfa)
EK-5 Örnek Kitap Listesi (1 sayfa)
EK-6 Hizmetiçi Eğitim Programları (12 adet)
EK-7 Değerlendirme Formu (1 sayfa)


Dağıtım:
B Planı

 

 

 

/meb_iys_dosyalar/2017_08/04163500_SYzleYmeli_Aday_YYretmenlerin__YetiYtirme_ProgramY2.docx

Devlet Hastanesi Yanı Yeni Halk Eğitim Merkezi Binası 3.Kat Sason/BATMAN - 04884612495

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.